Waarom De Linde?

De Linde is een netwerkorganisatie die met diverse partijen vanuit één hand maatwerk levert aan de cliënt. Flexibiliteit, zorg op maat en een individuele benadering vormen de basis van onze aanpak.

Doelgroep

De Linde biedt een totaalpakket voor zelfstandig wonende mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Aanvullend biedt De Linde bewindvoering, dagbesteding en andere vormen van gespecialiseerde ondersteuning. Zo zorgt De Linde ervoor dat iedereen naar capaciteit mee kan doen in onze samenleving.

Doelgroep
De Linde is een 100% ambulante zorgaanbieder en ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met psychiatrische problematiek (LVB/GGZ). Bij onze cliënten is vaak sprake van co-morbiditeit op meerdere leefgebieden (multiproblematiek). De Linde heeft veel ervaring met deze cliëntgroep.

Waarin onderscheidt De Linde zich?

  • Integrale benadering van VG- en GGZ-problematiek.
  • Begeleiding is altijd maatwerk; hulpverlening is gepersonaliseerd en individueel van opzet.
  • Regionaal gecoördineerde zorg waarin alle relevante specialismen beschikbaar zijn.
  • Flexibiliteit en wendbaarheid door een organisatiemodel dat op- en afschalen mogelijk maakt. Waar nodig schalen we op naar gespecialiseerde zorg, waar mogelijk schalen we af naar lichtere vormen van ondersteuning.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Stichting De Linde? We vertellen u graag meer over ons aanbod, onze aanpak en unieke zorgfilosofie.

Bel (023) 557 51 74.
Mailen kan ook: info@stdl.nl.

We informeren u graag.

Toegespitst op de vraag

Het zorgaanbod van De Linde is geheel toegespitst op zelfstandig wonen (extramurale zorg). De Linde is opgericht in 2002, toen veel cliënten uit traditionele instellingen vertrokken en zelfstandig in de samenleving gingen wonen. In de jaren die sindsdien zijn verstreken heeft De Linde een effectief en uniek begeleidingsconcept ontwikkeld.

Methodiek

Onze aanpak is gebaseerd op de principes van het Steunend Relationeel Handelen (SRH), ontwikkeld met de RINO-groep (opleidingsinstituut GGZ) en Lloyds (een geaccrediteerd en onafhankelijk kwaliteitsbureau). De werkwijze voldoet aan alle criteria van de WMO, WLZ en ZvW en scoort hoog op cliënttevredenheid.

Discussiestukken - Downloads

Thuishulp een nieuw begin’

Een nieuw ontwikkeld model voor organisatie en financiering van huishoudelijke hulp. Daar is momenteel het nodige over te doen. In de beoogde oplossing is een belangrijke rol weggelegd voor algemene vrij toegankelijke voorzieningen. Een andere manier van zorg organiseren die De Linde ook voorstaat. De Linde heeft zelf geen belang in huishoudelijke zorg, maar deze oplossing is te mooi om er niets mee te doen.

Nieuw model voor Thuishulp (3694 downloads)

 

‘Buurtparticipatie in bedrijf’

Met het oog op de WMO 2015 heeft de Linde een toekomstgerichte visie op een integrale buurtgebonden zorgstructuur (voor mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking) uiteengezet. Van belang voor iedereen die te maken heeft met de WMO. U kunt deze hieronder downloaden.

Buurtparticipatie in bedrijf (4160 downloads)

 

‘De lokale WMO-academie’

‘Kloppend hart van het buurtgericht zorgnetwerk.’ Twee opgaven, een grotere rol voor mantelzorgers en vrijwilligers en een andere rol voor professionals gaan hand in hand. In deze notitie schetsen we de contouren van een krachtig instrument waarmee beide doelen dichterbij kunnen komen: de lokale WMO- academie.

De lokale WMO Academie (3749 downloads)

Wilt u komen praten of overleggen?

We leggen u graag onze succesvolle zorgformule uit.